Algemene voorwaarden

Van Wissen Unlimited,
Power in Organisations

gevestigd te 1096 GB Amsterdam

aan het Eerste Amstelvlietpad 36

KvK-inschrijfnr.  17157892

__________________________________________________________ 

Artikel 1 : Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, overeenkomsten en te verrichten diensten van resp. door Van Wissen Unlimited, Power in Organisations (verder te noemen de opdrachtnemer), gedaan of aangegaan met derden (verder te noemen de opdrachtgever) respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Eventueel andere toepasselijke algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, blijven onverlet voor zover deze niet strijdig zijn met deze voorwaarden. In geval andere algemene voorwaarden in strijd zijn met het bepaalde in deze voorwaarden, is hetgeen in deze voorwaarden bepaald is, verbindend.

3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zijn gehouden alsdan zoveel mogelijk overeenkomstig de nietige of vernietigde bepaling in de dan ontstane situatie te voorzien.

Artikel 2 : Offertes en aanbiedingen

1. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie, die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De opdrachtnemer zal de door hem uit te voeren opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

2. Alle offertes en aanbiedingen alsook gegevens in advertenties en drukwerk, verstrekt door de opdrachtnemer, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Door de opdrachtnemer opgegeven prijzen, kosten of honoraria (hierna te noemen prijzen) zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Een aanbod geldt slechts gedurende 30 dagen nadat het aanbod aan de opdrachtgever kenbaar is gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn zal de opdrachtnemer niet meer gehouden zijn het aanbod te handhaven.

4. De offerte of opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien door omstandigheden (waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht) geen offerte of opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als opdrachtbevestiging.

5. De opgave van termijnen geschiedt altijd bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Wanneer zich na het aanvaarden van een opdracht omstandigheden voordoen die van invloed zijn op de door de opdrachtnemer genoemde prijzen, is de opdrachtnemer gerechtigd de prijswijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Doorberekening van prijswijzigingen geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 : Overeenkomsten

1. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke opdrachtbevestiging, in welke vorm dan ook, door acceptatie van een aanbod op enigerlei wijze dan wel nadat de opdrachtnemer met de werkzaamheden een aanvang heeft gemaakt.

2. Indien de overeenkomsten en aanvullingen daarop schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd, is de opdrachtnemer aan deze gebonden voorzover en op de wijze als door hem bevestigd.

3. Indien na het aanvaarden van de opdracht wijzigingen door de opdrachtgever worden opgegeven, met welke wijziging de opdrachtnemer niet kan instemmen, of indien de opdracht gedeeltelijk wordt ingetrokken, komen alle reeds gemaakte kosten en overige schade voor rekening van de opdrachtgever.

4. Overeenkomsten en wijzigingen of aanvullingen door tussenpersonen die handelen in opdracht van de opdrachtnemer, zijn slechts dan bindend indien een en ander door de opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4 : Annulering

1. Opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht te annuleren, dan wel deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden, of een derde in te zetten, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten aan de opdrachtgever.

2. Annulering door de opdrachtgever kan slechts plaatsvinden bij aangetekend schrijven.

3. Bij annulering meer dan vier weken voor de datum van de uit te voeren opdracht, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan de opdrachtnemer van 25% van het overeengekomen bedrag.

4. Indien annulering tot 14 dagen voor aanvang van de uit te voeren opdracht plaatsvindt, wordt door de opdrachtnemer een bedrag van 50% van het overeengekomen bedrag bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Bij annulering nadien is de opdrachtgever het gehele verschuldigde bedrag aan de opdrachtnemer verschuldigd.

Artikel 5 : Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering.

1. Voor zover een goede uitvoering dit vereist heeft de opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door anderen te laten uitvoeren. De opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit worden behaald. De opdrachtnemer zal dit in overleg met de opdrachtgever doen.

Artikel 6 : Tarieven en kosten van de opdracht

1. Met betrekking tot de tarieven en de daarop volgende kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis-en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten.

2. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die de opdrachtnemer noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.

 

Artikel 7 : Wijziging van de opdracht: meer- c.q. minderwerk

1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beinvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijzigingen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.

2. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht,waarbij de opdrachtnemer gerechtigd is om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien het voorgaande leidt tot minderwerk kan de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever besluiten dat ten behoeve van de uit te voeren opdracht de opdrachtnemer diverse werkzaamheden zal verrichten dewelke voorheen niet waren overeengekomen in de opdracht, dientengevolge zal de betaling dienen te geschieden conform hetgeen vermeld in artikel 8.

 

Artikel 8 : Betalingscondities

1. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, zal betaling, onder aftrek van een (eventueel) betaald voorschot of aanbetaling, dienen te geschieden na uitvoering van de opdracht, binnen de door de opdrachtnemer op de factuur gestelde termijn.

2. De opdrachtgever is van rechtswege in gebreke en verzuim, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is, indien hij niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting die voortvloeit uit de overeenkomst met de opdrachtnemer, deze algemene voorwaarden of de wet.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de door de opdrachtnemer gestelde termijn, is opdrachtgever alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de staffel van de buitengerechtelijke incassokosten, doch bedragen minimaal € 300,00. Indien de opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.

6. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

7. De opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen van de kosten, vervolgens in mindering te brengen van de opengevallen rente en tenslotte in mindering te brengen van de hoofdsom en de lopende rente.

8. De opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

9. De vordering tot gedeeltelijke of gehele betaling is na uitvoering van de opdracht voorts onmiddellijk opeisbaar indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, indien enig beslag op goederen en/of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd en indien deze overlijdt en /of in liquidatie treedt.

 

Artikel 9 : Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

1. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft enige verplichting uit de overeenkomst, uit deze voorwaarden of uit anderen hoofde na te komen, is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, reeds geleverde zaken terug te nemen.

2. De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van de opdrachtnemer rust.

3. Tot zekerheid van een correcte betaling van alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgt de opdrachtnemer daarenboven door het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtgever, een eigendomsrecht tot zekerheid op alle zaken c.q. werkzaamheden die de opdrachtnemer geleverd heeft en die zich nog onder de opdrachtgever bevinden.

4. Totdat de opeisbare vorderingen terzake van het door hem uitgevoerde werk zijn voldaan, is de opdrachtnemer voorts bevoegd de afgifte van zaken die hij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van het werk onder zich heeft, op te schorten.

 

Artikel 10 : Informatie

Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van informatie en gegevens van opdrachtgever ten opzichte van derden.

 

Artikel 11: Gegevens

1. Opdrachtnemer heeft niet de verplichting om gegevens, aanwijzingen of adviezen etc. door of namens de opdrachtgever verstrekt, te controleren op juistheid. De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiende uit fouten in gegevens, aanwijzingen of adviezen etc. door of namens de opdrachtgever verstrekt.

2. De opdrachtnemer erkent geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in gegevens etc., welke door de opdrachtgever zijn verstrekt.

 

Artikel 12 : Duur van de opdracht, gewijzigde omstandigheden

De door de opdrachtnemer bij het object van begeleiding, training en /of advisering aangegeven hoeveelheid tijd die voor de uitvoering van (een onderdeel van) de opdracht benodigd is, heeft een indicatief karakter voorzover de duur van de opdracht nog door factoren die buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer liggen beïnvloed kan worden.

 

Artikel 13 : Wijziging opdrachtspecificaties

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing  van de uitvoering daardoor worden beinvloedt. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

3. Wanneer als gevolg van gewijzigde omstandigheden de opdracht niet meer naar behoren kan worden uitgevoerd binnen het overeengekomen honorarium, zal de opdrachtnemer dit terstond aan de opdrachtgever mededelen met vermelding van de noodzakelijke geachte overschrijding en de oorzaken die tot deze overschrijding zullen leiden.

 

Artikel 14 : Contractsduur, uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 15 : Tussentijdse beëindiging

1. Partijen kunnen de overeenkomst tussentijds schriftelijk opzeggen en wel met een opzegtermijn van 1 maand, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering

niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte c.q. eventuele latere additionele opdrachtspecificaties dan wel dat de werkzaamheden niet het gewenste nuttige effect hebben en dat gebleken is dat in goed overleg geen andere oplossing mogelijk is, dan wel als gevolg van feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van de opdrachtnemer onttrekken en niet aan hem zijn toe te rekenen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

3. Bij beeindiging van de lopende werkzaamheden heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van de dan toe verrichte werkzaamheden,waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichtte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht van de opdrachtgever.

4. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement is geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beeindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 

Artikel 16 : Intellectueel eigendom

1. Aan de opdrachtgever wordt onherroepelijk licentie verleend om adviezen, rapporten, nota’s en andere schriftelijke stukken, die door de opdrachtnemer zijn voortgebracht en ingebracht bij de uitvoering van de opdracht, in druk te laten verschijnen, te vermenigvuldigen en openbaar te maken ten behoeve van gebruik in de eigen organisatie. Het door de opdrachtnemer verstrekte cursus- en trainingsmateriaal mag slechts gebruikt worden door de deelnemers en zijn / haar organisatie.

2. Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de dienst(en) berusten bij de opdrachtnemer.

3. Het reproduceren, distribueren, publiceren, wijzigen en/of kopiëren van adviezen, rapporten, nota’s en andere schriftelijke stukken is strikt verboden, tenzij opdrachtnemer daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 17 : Niet-overname personeel

De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met de opdrachtnemer of van ondernemingen waarop opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 18 : Ontbinden en annuleren

1. De opdrachtgever is slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat.

2. Bestaande vorderingen worden door een ontbinding direct opeisbaar; de opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor alle schade zijdens de opdrachtnemer.

3. Annulering door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien de opdrachtnemer daarin toestemt. Indien de opdrachtnemer in annulering toestemt is de opdrachtgever evenwel gehouden de door de opdrachtnemer reeds gemaakte kosten, die verband houden met de opdracht, te vergoeden, evenals de door de opdrachtnemer geleden schade wegens winstderving. De opdrachtgever kan in geval van annulering geen aanspraak maken op hetgeen door de opdrachtnemer is gepresteerd.

4. Ingeval de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen welke voor hem uit enige, in deze voorwaarden bedoelde, overeenkomst met de opdrachtnemer voortvloeien, alsmede ingeval van opschorting van betalingen, stilleggen of liquidatie van de zaken van opdrachtgever of diens overlijden, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (en het door hem geleverde, voorzover nog niet betaald, terug te vorderen) zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor alle schade zijdens de opdrachtnemer, daaronder begrepen de schade die opdrachtnemer lijdt wegens winstderving.

Artikel 19 : Aansprakelijkheid

1. Daargelaten ingeval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of zijn tussenpersonen is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde dan ook ontstaan, beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor zijn aansprakelijkheidsverzekeraar terzake uitkering doet, of, indien geen verzekeringsuitkering wordt verkregen, tot ten hoogste het bedrag van de desbetreffende factuur van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van het in dit artikel gestelde geldt dat op de opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid rust indien de opdrachtgever op een moment waarop de opdrachtnemer de schade veroorzaakt zou hebben enige verplichting uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst jegens de opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet volledig is nagekomen.

4. De opdrachtnemer is nimmer verplicht tot vergoeding van gevolgschade, bedrijfsschade, door de opdrachtgever of derden geleden, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de nakoming.


Artikel 20 : Overmacht

1. Indien de opdrachtnemer vanwege een overmachtsituatie blijvend verhinderd is zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is tot enigerlei vorm van schadevergoeding.

2. Onder overmacht zal worden verstaan alle oorzaken welke buiten de schuld, invloeds- danwel risicosfeer van de opdrachtnemer vallen, waaronder oorlogsdreiging, natuurrampen, weersinvloeden, machinebreuk, stakingen in een toeleveringsbedrijf, niet tijdige of verkeerde leveringen van toeleveringsbedrijven, etc.

3. Indien de overmachtsituatie slechts van tijdelijke aard is, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het tijdstip waarop de overmachtsituatie is geëindigd.

 

Artikel 21 : Geschillen

1. Op alle met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en verrichte diensten zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement van vestigingsplaats van de opdrachtnemer, tenzij opdrachtgever hiertegen uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar heeft gemaakt voor het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 22 : Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven ; een exemplaar daarvan wordt op eerste verzoek kosteloos aan de opdrachtgever toegezonden.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Print Friendly, PDF & Email