Curriculum Vitae

IMG_8803

M.M.C. van Wissen (Monique)

Geboortedatum : 21 april 1957

Profiel:

Mijn kracht ligt in het proces van strategische innovatie in organisaties.
In deze tijd van grote maatschappelijke veranderingen, van transformaties waarin volledig nieuwe lijnen worden gevormd, is het zaak om als het ware ademend met de omgeving adaptief en receptief de corebusiness van de organisatie aan te laten sluiten bij de behoefte van klanten, patiënten, burgers.
Mijn kracht is om creatieve vermogens vrij te maken in en buiten de organisatie en uit de chaos de nieuwe lijnen, innovatieve oplossingen te herkennen en vervolgens vorm te geven aan de verandering en die te organiseren. Chaos en de nieuwe mogelijkheden die dat creëert, is een kolfje naar mijn hand!

De omgeving vereist nu ook dat organisaties een hoge mate van flexibiliteit hebben om mee te kunnen bewegen met klant en markt, zodanig dat nieuwe uitdagingen makkelijk opgepakt kunnen worden, zonder dat iedere keer ingrijpende reorganisaties noodzakelijk zijn.

Meebewegen veronderstelt dynamische, fluïde organisatieverbanden. Met medewerkers die vanuit eigenaarschap en professionele autonomie en vrijheid verantwoordelijkheid op zich nemen en zo hun vak optimaal uitoefenen.
We kennen al voorbeelden als netwerkorganisaties, zelfsturing in teams, programma/projectstructuren, tijdelijke ‘zwermen’ professionals, start-ups enz.
Leiderschap is in deze fase logischerwijs in hoge mate aan verandering onderhevig: deze flexibiliteit en autonomie verhoudt zich niet meer tot hiërarchisch, top-down leiderschap.

Voor dit gehele proces, of delen daarvan, kunt u mij inschakelen:

 • strategische innovatie
 • ontwerpen en inrichten van een flexibele adaptieve organisatie, of nieuwe afdeling, in- en ontvlechten van delen van de organisatie,
 • processturing geven aan personele invulling: de juiste mensen op de juiste plek,
 • voorwaarden creëren voor “nieuwe” financiële mogelijkheden,
 • inrichten -in samenwerking met werknemers- van lean- werkprocessen

Het proces van verandering begeleid ik met heldere communicatie, humor, enthousiasme, inlevingsvermogen en een hoge waarde over wat ‘juist’ is.
Mijn uitgangspunt is altijd de waardevermeerdering voor klant/patiënt/burger.

Ik kan leveren vanuit verschillende rollen: als consultant en sparringpartner, als kwartiermaker, programmamanager, verandermanager, interim positie.
Ook als trainer en/of coach kan ik een deel van dit traject te begeleiden, bijvoorbeeld met onderwerpen als ‘nieuw leiderschap’ of ‘samenwerking in zelfsturende teams’.

Met de ruime ervaring als integraal eindverantwoordelijke in de volle breedte van maatschappelijke,- zorg- en overheidsorganisaties heb ik goed zicht op klanten, culturen, producten en diensten in het zorgmaatschappelijke en publieke speelveld. Ik weet hoe de hazen lopen…

Mijn opdrachtgevers omschrijven mij als communicatief sterk, krachtige warme persoonlijkheid, heldere directe communicatie. Positief gericht en humorvol. Besluitvaardig, doortastend, resultaatgericht. Bruggenbouwer en in staat in hoog complexe omgevingen te opereren

Opleiding / training :

 • Verandermanagement Universiteit Nijenrode (hooglerarenreeks)
 • NLP Practitioner Business, Instituut voor Communicatievaardigheden te Zeist,
 • Touch of Matrix therapeuten opleiding
 • VO Management en Organisatie in de Gezondheidszorg te Nijmegen
 • Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen te Voorburg
 • VWO te Eindhoven
 • Projectmatig Creëren Kernkonsult, Management Development traject Krauthammer Int., EPM, POP, competentiemanagement e.a

Eigenaar Van Wissen Unlimited, sinds 2003

opdrachten in verandermanagement vaak op interimbasis, organisatie advies, coaching en training.

Opdrachten en functies/rollen:

Bestuursvoorzitter Go for Africa, sinds juni 2010 – heden
branche: maatschappelijke onderneming op gebied van onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. NGO die Nederlandse ROC-studenten op avontuurlijke wijze verbindt met leerlingen en docenten in West-Afrika en geaccrediteerde stages levert.
Opdracht tot reorganiseren van besturingsmodel en professionaliseren van bestuur en organisatie. Vormgeven aan een maatschappelijke organisatie met ANBI status om zo voortbestaan van de stichting te garanderen.

Hoofd Kennisprogramma’s Pharos, 2013 – 2016
branche: gezondheidszorg, kennisorganisaties
Landelijk expertisecentrum gezondheidsachterstanden met programma’s op terrein van Gezond In  (stimuleringsprogramma in 160 gemeentes aanpak gezondheidsachterstanden in het licht van de drie decentralisaties), Asielzoekers en vluchtelingen, Ouderen en Gezondheid, Jeugd en Gezondheid, Preventie en zorg ea
Integrale aansturing en begeleiding van hoog opgeleide programmamanagers en professionals in een kennisintensieve omgeving.  Substantiële bezuinigingen zijn gerealiseerd en een vernieuwend flexibel personeelsplan is ontwikkeld en geïmplementeerd. Nieuwe markten benaderen om naast (afnemende) bestaande subsidie nieuwe geldstromen te creëren en acquisitie waren speerpunt.

Kwartiermaker Woon/zorg organisatie voor verstandelijk beperkte mensen en bouw van woonvoorziening en hotel in Vinkeveen, 2010 – 2013
branche: gezondheidszorg
Subsidieaanvraag bij de Provincie Utrecht is ingediend en werd toegekend. Door plotselinge ingrijpende wijzigingen in de wetgeving t.a.v. PGB is gebleken dat exploitatie van de woonvoorziening onmogelijk zou zijn. Het stopzetten van het project was een noodzakelijkheid.

Adviseur en projectleider bij Stimulans Veldhoven, 2012- 2013
branche: welzijn / kinderopvang
Begeleiden van de transitie van Peuterwerk van Stimulans naar Kinderopvangorganisatie Korein per januari 2013

Directeur a.i. Welzijn Best Oirschot maart – juli 2011;
branche: welzijn
Vervanging van directie in een gefuseerde welzijnsorganisatie. In aansluiting op ontwikkelprogramma voor personeel (2008 -2012) van Welzijn Best, het fusieproces met Welzijn Oirschot begeleid en het ontwikkelprogramma voor gefuseerde organisatie uitgerold.

Adviseur ‘Arbeid en Organisatie’ bij Interhealth, maart – december 2010
branche: zakelijke dienstverlening GGZ
Interhealth staat voor innovatie op gebied van vitaliteit, welzijn en zorg. Stuurt (ook nieuw op te zetten) bedrijven aan die elkaar op dit terrein aanvullen en versterken, zoals Mentaal Beter en Innohealth.
Onderzoek en advies richt zich op de gemeentelijke markt van klanten met psycho-sociale problematiek in multi-problem situaties. Vernieuwende e-tools, online diagnostiek en brede integrale indicatiestelling.
Organisatieadvies aan de Raad van Bestuur.

Directeur a.i. stichting Jeugd Preventie Programma,  juli 2009 – april 2010
branche: jeugdzorg /welzijn
JPP levert een intensief ambulant kortdurend hulpverleningsaanbod aan jeugdigen en hun ouders in de regio Eindhoven (SRE). Intensieve samenwerking met Politie Zuidoost en eerstelijnsgezondheidszorg. Opdracht namens het bestuur van de stichting tot het opheffen van de stichtingsvorm, vereffenen, adviseren in de doorstart in 2010, aansturen organisatie en leveren van de afgesproken productie in 2009.

Adviestraject strategieontwikkeling Onis, welzijnsorganisatie, 2009

Bibliotheek Gemeente Rotterdam, 2007 / 2009:
branche: lokale overheid / bibliotheken.

 • Hoofd Klantenservice: integrale aansturing tijdens implementatie RFID en een personeel reorganisatietraject (augustus – december 2008)
 • Theaterdirecteur a.i.: opdracht tot reorganisatie en verbouw van het theater, foyer en horeca met als opdracht een nieuwe marktpositie te verwerven met een bezield theaterprogramma (januari – september 2008)
 • Project- en Programmamanager a.i.: opdracht tot het inrichten en implementeren van een Project- en programmabureau binnen de bibliotheek i.s.m. de andere programmabureau van de Gemeente Rotterdam. In deze periode opdrachtgever van een zestal omvangrijke strategische -automatisering- projecten i.s.m. Bibliotheek Den Haag en Openbare Bibliotheek Amsterdam (juli 2007- juli 2008)
 • vanuit de rol van integraal Teamleider van Internet Beheerteam van domein: Rotterdam.nl de opdracht tot ontvlechting van het team (medewerkers en producten) uit de bibliotheekorganisatie en het invlechten in de nieuwe dienst Publiekszaken Rotterdam (maart – oktober 2007)

Stadstoezicht Gemeente Rotterdam  2006 / 2007.
branche: lokale overheid
Afronding van een bestaand project Ontvlechting van het deel Klantenservice van de afdeling Stadstoezicht. Deze afdeling is vervolgens ingevlochten in de dienst Publiekszaken Rotterdam: personeel en producten van STZ zijn ten behoeve van betere dienstverlening aan de klant overgeheveld naar de nieuwe dienst (Programma ‘Ontwikkeling Dienstverlening’).
Als procesleider eindverantwoordelijk voor het gehele proces, incl. SLA tussen de front- en de backoffice.

Lumensgroep te Eindhoven 2005 / 2006
branche: welzijn
Interim opdracht als Unitmanager bij een brede welzijnsorganisatie (maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning, peuterspeelzalen, jongerenwerk, sociaal werk enz.) om te komen tot een nieuwe organisatie van de unit Collectieve Dienstverlening. Resultaatverantwoordelijk. Een onafgehechte fusieproblematiek met aansluitend ontslaggolf vormde het gegeven van waaruit een klantgestuurde en resultaatverantwoordelijke organisatie gestart werd, aansluiting WMO en eerstelijns gezondheidszorg werd gezocht, intensieve samenwerking externe partners.

Gemeente Vianen najaar 2004 – voorjaar 2005
branche: lokale overheid
interim opdracht en advisering om de vormgeving en implementatie van het dienstverleningsconcept in de Stadswinkel te begeleiden, tevens individuele management coaching.

Hoofd Publiekszaken Valkenswaard (2003 – 2004)
Branche: overheid.
Opdracht om -in het verlengde van functie in Helmond- in combinatie met volledige kanteling van de gemeentelijke organisatie de dienst Publiekszaken vorm te geven. De nieuwe afdeling bestaat uit de Sociale Dienst, CWI, burgerzaken, RIO loket, Bouwen en wonen e.a. Integrale managementfunctie, indirect 70 werknemers, lid MT. Projectleider project strategische visie publieksdienstverlening in 2006 ev.

Directeur Stadswinkel Helmond (2000 – 2002)
Branche: overheid.
Opdracht voor twee jaar om de afdeling Stadswinkel binnen de Gemeente Helmond op te zetten in de volle breedte: producten en productlijnen, organisatie, personeel, pand, infrastructuur enz
Visie: klant is centraal vertrekpunt voor alle handelen. Verantwoording werd afgelegd aan de Gemeentesecretaris. Na opening in mei 2001 bestaat de (semi) integrale managementfunctie uit direct leiding geven aan 4 teamleiders, indirect 55 werknemers, uitzetten strategische visie op publieksdienstverlening voor zowel afdeling als de totale gemeentelijke organisatie. Kwaliteitsmanagement dienstverlening volgens INK is gestart. Ontwikkeling van digitale dienstverlening vindt plaats door gesubsidieerd landelijk project Kenniswijk BV.

Algemeen Directeur Bourgognekliniek te Maastricht (1998-2000)
Branche: gezondheidszorg, centrum voor geboorteregeling.
Integrale strategische functie. Leiding geven aan 20 medewerkers: artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkenden. Resultaten werden verantwoord aan het RvT.
Een reorganisatie bleek nodig bij een ernstig financieel tekort. Deze met ontslagen gepaard gaande verandering is ingezet en heeft geresulteerd in een positief financieel resultaat.

Regiomanager Kinderopvang Beheergroep Nederland (1994 – 1998) nu Korein, branche: zakelijke dienstverlening.
In de integrale managementfunctie van regiomanager voor de stad Eindhoven resultaatverantwoordelijk voor kwaliteit en capaciteit van het ‘product’ kinderopvang op basis van bedrijfswerkplan en directe aansturing van 20 vestigingsmanagers, indirect 450 werknemers.

Gastdocent aan post-HBO ‘Intake en Indicatiestelling voor de sector Zorg, Wonen en Welzijn’, opleiding voor indicatiestellers van 1993 t/m 1999 bij het STOC te Bunnik.

In 1993 en 1994 interim management in de functie van Regiomanager Thuiszorg.

Terug in Nederland als indicatiesteller en wijkverpleegkundige werkzaam in het project ‘integrale indicatiestelling in de thuiszorg’, voorloper van RIO/CIZ  (’89-’92) i.s.m. Universiteit Nijmegen en VGZ.

Pakistan 1985 – 1988: coördinatie en reorganisatie van een Afghaans vluchtelingen ziekenhuis via International Rescue Committee (IRC).

In 1980 aangevangen als wijkverpleegkundige in de eerstelijn, in ’82 doorgegroeid naar hoofdwijkverpleegkundige.

West Afrika, Benin, werkzaam geweest als verpleegkundige in een plattelandshospitaal,1979.

Coaching en training:

Coaching:

 • Medewerkers bij organisaties als: publieke omroepen, gemeenten, thuiszorg, bedrijfsleven, leasemaatschappij, verzekeringsmaatschappij, ICT, ingenieursbureau, startende ondernemers, particulieren enz.
 • Individuele (particuliere) coachingstrajecten doorlopend.
 • Team coaching met name met aandacht voor verschillende teamrollen en effectiviteit.

Trainingen:

 • trainingen timemanagement en zelfreflexie bij ‘de Onderwijsspecialisten’ in Arnhem, (2012)
 • MT begeleidingstraject Gemeente Helmond, afdeling Werk&Inkomen, (2010 -2011)
 • Trainingen Projectmatig Creëren Bibliotheek Zoetermeer, najaar 2011
 • Strategiesessie psychologenpraktijk Oog te Eindhoven, 2011
 • Trainingen Projectmatig Creëren voor masterstudenten TU Delft, voorjaar 2010
 • Training Projectmatig Creëren voor opdrachtgevers, Publiekszaken Rotterdam
 • Trainingen Empowerment voor UWV Utrecht , drie groepen in 2009.
 • Welzijn Best : ontwikkelprogramma gedurende drie jaar met trainingen op gebied van Klant, Resultaatgericht werken, Samenwerken en Ondernemen (2008 -2011)
 • Stadstoezicht Gemeente Rotterdam in 2004 en 2005 managementdevelopment traject voor management Dienstverlening middels trainingen en individuele coaching (60 medewerkers) , advisering management in ontwikkeling dienstverleningsconcept en organisatie-inrichting. Cultuurverandering en bewustwording Training Klantbewustzijn voor de medewerkers, gevolgd door coaching-on-the-job.
 • en vele andere trainingen als (co)trainer via of in opdracht van collega-trainingsbureaus.
 • Gastdocentschap post HBO opleiding bij STOC gedurende 6 jaar.
Print Friendly, PDF & Email