Curriculum Vitae

IMG_8803

M.M.C. van Wissen (Monique)

Geboortedatum : 21 april 1957

Profiel:

Veranderkundige, organisatie-ontwikkelaar, inspirator, coach & trainer

Mijn passie ligt bij mensen en de wijze waarop zij zich veranderen en organiseren.
Bij organisaties en bedrijven in het publieke domein, het maatschappelijk speelveld, die diepe waarden omzetten in actie. Met ruime ervaring als integraal eindverantwoordelijke in de volle breedte van maatschappelijke- zorg-, media- en overheidsorganisaties, heb ik goed zicht op klanten, medewerkers, organisatieculturen, producten/diensten in dit brede speelveld.
In deze tijd van in hoog tempo opeenvolgende veranderingen, verandering van tijdperken, van transformatie, is het zaak om te beschouwen, te luisteren, samen te werken en soepel de corebusiness van de organisatie aan te laten sluiten bij de veranderende dromen en behoefte van klanten, burgers, de wereld, de aarde.
Dat vraagt van mens en organisatie een hoge mate van flexibiliteit om mee te kunnen bewegen met grote globale ontwikkelingen, klanten en markt, zodanig dat nieuwe uitdagingen makkelijk opgepakt kunnen worden, zonder dat iedere keer te ingrijpende reorganisaties noodzakelijk zijn.
Meebewegen veronderstelt dynamische, fluïde organisatieverbanden met autonome professionele medewerkers, die vorm geven aan de corebusiness.
Medewerkers die vanuit eigenaarschap en professionele autonomie en vrijheid verantwoordelijkheid op zich nemen en zo hun vak optimaal kunnen uitoefenen. Leiderschap is in deze fase logischerwijs aan verandering onderhevig: dienend, coachend en ondersteunend aan professionals, zelfsturing in teams faciliterend, sturend en bewakend op grote lijnen.

Opdrachtgevers omschrijven mij als communicatief sterk, heldere directe communicatie, krachtige warme persoonlijkheid, slim, eigenwijs en autonoom, eenvoud nastrevend, intuïtieve en zakelijke analyse, gamechanger…
Waarde gedreven, creatief, positief gericht en humorvol, besluitvaardig en doortastend, een bruggenbouwer en door zelfreflexie in staat in hoog complexe omgevingen te opereren.

Opleiding / training :

 • Therapeuten opleiding Touch of Matrix, 2017 te Enschede
 • Verandermanagement Universiteit Nijenrode (hooglerarenreeks)
 • NLP Practitioner Business, Instituut voor Communicatievaardigheden te Zeist,
 • O. Management en Organisatie in de Gezondheidszorg te Nijmegen
 • Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen te Voorburg
 • VWO te Eindhoven
 • Servant leadership, Projectmatig Creëren Kernkonsult, MD traject Krauthammer Int., EPM, POP, competentiemanagement ea

Eigenaar ‘Van Wissen Unlimited,’, sinds 2003

Opdrachten in verander- en interim-management, organisatieadvies, coaching en training.
Individuele coaching trajecten als executive-, loopbaan- (opvallend veel begeleiding bij  burn-out bij jongere werknemers) en life-coaching.  Organisatieadvies, adviesrol in bedrijven als B-Amsterdam (startup hup), Philadelphia Zorg, Lumens.

Opdrachten en functies/rollen:

Manager HR a.i. KRO NCRV,
(juni 2019 – juli 2020)
Branche: Publieke Omroep
In een snel veranderend medialandschap heeft KRO NCRV een nieuwe koers ingezet in 2019. De identiteit van ‘geloof, hoop en liefde’ is basis geworden voor nieuwe organisatiestrategie.
Opdracht omvatte: leidinggeven aan afdeling HR, een nieuwe afdeling ontwerpen, creëren en organiseren, die past bij de hernieuwde visie en beleid. Tevens uitgangspunten/ beleid ontwikkelen ten aanzien van personeel, cultuur en organisatie passend bij de hernieuwde visie. Werven van een nieuwe HR-manager.

 Directeur a.i. Welzijn Lansingerland, (2018 – 2019)
Branche: Welzijn, via Rijnconsult
Na vertrek van de directeur was er behoefte aan een overbrugging in deze positie. Opdracht tot integraal leiden van de organisatie. Herpositionering ten opzichte van klanten, bewoners, samenwerkingspartners en andere stakeholders. Bouwen van nieuw vertrouwen intern en verhelderen van de te behalen effecten in de samenleving. Belangrijk speerpunt was het verhelderen van de relatie met de opdrachtgever Gemeente Lansingerland. Inzicht verschaffen in financiële positie. Werven nieuwe directeur.

Voorzitter bestuur Vereniging Amstelkwartiermakers, (2017 – 2021), nevenfunctie
branche: maatschappelijke organisatie
Opzetten van een buurtvereniging met bedrijven en bewoners in een gloednieuw woongebied.

 Bestuursvoorzitter Go for Africa, (2010 –2018) nevenfunctie.
branche: maatschappelijke onderneming, stichting, op gebied van onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.
NGO die Nederlandse ROC-studenten op avontuurlijke wijze verbindt met leerlingen en docenten in West-Afrika en geaccrediteerde stages levert.
Strategie vormgeven in een maatschappelijke organisatie met ANBI status om voortbestaan te garanderen.

Hoofd Kennisprogramma’s Pharos, (2013 – 2016)
branche: gezondheidszorg, kennisorganisaties
Landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen met programma’s op terrein van Gezond in… (stimuleringsprogramma in 160 gemeentes aanpak gezondheidsachterstanden in het licht van de drie decentralisaties), Asielzoekers en vluchtelingen, Ouderen en Gezondheid, Jeugd en Gezondheid, Preventie en zorg ea. Integrale aansturing en begeleiding van hoog opgeleide programmamanagers en professionals in een kennisintensieve omgeving. Organisatievernieuwing met het inrichten en coachen van zelforganiserende teams met grote autonomie en samenwerking. Realisatie van substantiële bezuinigingen en ontwikkeling en implementatie van een vernieuwend flexibel personeelsplan. Nieuwe markten en fondsen zijn benaderd om naast (afnemende) bestaande subsidie nieuwe geldstromen te creëren en acquisitie was speerpunt.

Kwartiermaker Woon/zorg organisatie voor verstandelijk beperkte mensen en bouw van woonvoorziening en hotel in Vinkeveen, (2010 – 2013)
branche: gezondheidszorg
Subsidieaanvraag bij de Provincie Utrecht is ingediend en toegekend. Door plotselinge ingrijpende wijzigingen in de wetgeving t.a.v. PGB is gebleken dat exploitatie van de woonvoorziening onmogelijk zou zijn. Het stopzetten van het project was noodzakelijk.

Adviseur en projectleider bij Stimulans Veldhoven, 2012- 2013
branche: welzijn / kinderopvang
Begeleiden van de transitie van Peuterwerk van welzijnsorganisatie Stimulans naar Kinderopvangorganisatie Korein per januari 2013

Directeur a.i. Welzijn Best Oirschot  (2011)
branche: welzijn
Vervanging van directie in een gefuseerde welzijnsorganisatie. In aansluiting op ontwikkelprogramma voor personeel (2008 -2012) van Welzijn Best, het fusieproces met Welzijn Oirschot begeleid en het ontwikkelprogramma voor gefuseerde organisatie uitgerold.

Adviseur ‘Arbeid en Organisatie’ bij Interhealth, (2010)
branche: zakelijke dienstverlening GGZ
Interhealth staat voor innovatie op gebied van vitaliteit, welzijn en zorg. Stuurt (ook nieuw op te zetten) bedrijven aan die elkaar op dit terrein aanvullen en versterken. Onderzoek en advies richt zich op de gemeentelijke markt van klanten met psycho-sociale problematiek in multi-problem situaties. Vernieuwende e-tools, online diagnostiek en brede integrale indicatiestelling. Organisatieadvies aan RvB.

Directeur a.i. stichting Jeugd Preventie Programma, (2009 – 2010)
branche: jeugdzorg /welzijn
JPP levert een intensief ambulant kortdurend hulpverleningsaanbod aan jeugdigen en hun ouders in de regio Eindhoven (SRE). Intensieve samenwerking met Politie Zuidoost en eerstelijnsgezondheidszorg.
Opdracht namens het bestuur van de stichting tot het opheffen van de stichtingsvorm, vereffenen, adviseren in de doorstart in 2010, aansturen organisatie, organisatievernieuwing met vormen van zelfsturing in de teams en leveren van de afgesproken productie in 2009.

Adviestraject strategieontwikkeling Onis, welzijnsorganisatie, 2009

Gemeente Rotterdam, (2007 – 2009)
branche: lokale overheid / bibliotheken.

 • Hoofd Klantenservice Bibliotheek Rotterdam: integrale aansturing tijdens implementatie RFID en een personeel reorganisatietraject (augustus – december 2008)
 • Theaterdirecteur a.i.: opdracht tot reorganisatie en verbouw van het Bibliotheektheater, foyer en horeca met als opdracht een nieuwe marktpositie te verwerven met een bezield theaterprogramma (januari – september 2008)
 • Project- en Programmamanager Bibliotheek Rotterdam a.i.: opdracht tot het inrichten en implementeren van een Project- en programmabureau binnen de bibliotheek i.s.m. de andere programmabureau van de Gemeente Rotterdam. In deze periode opdrachtgever van een zestal omvangrijke strategische – automatisering- projecten i.s.m. Bibliotheek Den Haag en Openbare Bibliotheek Amsterdam (juli 2007- juli 2008)
 • vanuit de rol van integraal Teamleider van Internet Beheerteam van domein: Rotterdam.nl de opdracht tot ontvlechting van het team (medewerkers en producten) uit de bibliotheekorganisatie en het invlechten in de nieuwe dienst Publiekszaken Rotterdam (maart -oktober 2007)

Stadstoezicht Gemeente Rotterdam (2006 – 2007)
branche: lokale overheidAfronding van een bestaand project Ontvlechting van het deel Klantenservice van de afdeling Stadstoezicht. Deze afdeling is vervolgens ingevlochten in de dienst Publiekszaken Rotterdam: personeel en producten van STZ zijn ten behoeve van betere dienstverlening aan de klant overgeheveld naar de nieuwe dienst (Programma ‘Ontwikkeling Dienstverlening’).
Als procesleider eindverantwoordelijk voor het gehele proces, incl. SLA tussen de front- en de backoffice.

Lumensgroep te Eindhoven (2005 – 2006)
branche: welzijn
Interim opdracht als Unitmanager bij een brede welzijnsorganisatie (maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning, peuterspeelzalen, jongerenwerk, sociaal werk enz.) om te komen tot een nieuwe organisatie van de unit Collectieve Dienstverlening. Resultaatverantwoordelijk. Een niet afgehechte fusieproblematiek met aansluitend ontslaggolf vormde het gegeven van waaruit een klantgestuurde en resultaatverantwoordelijke financieel gezonde organisatie gestart werd, aansluiting WMO en eerstelijns gezondheidszorg werd gezocht, intensieve samenwerking externe partners.

Gemeente Vianen (2004 – 2005)
branche: lokale overheid, interim opdracht en advisering om de vormgeving en implementatie van het dienstverleningsconcept in de Stadswinkel te begeleiden, tevens individuele management coaching.

Hoofd Publiekszaken Valkenswaard (2003 – 2004)
branche: overheid.
Opdracht om –in het verlengde van functie in Helmond- in combinatie met volledige kanteling van de gemeentelijke organisatie de dienst Publiekszaken vorm te geven. De nieuwe afdeling bestaat uit de Sociale Dienst, CWI, burgerzaken, RIO loket, Bouwen en wonen e.a. Integrale managementfunctie, indirect 70 werknemers, lid MT. Projectleider project strategische visie publieksdienstverlening in 2006

Directeur Stadswinkel Helmond (2000 – 2002)
branche: overheid.
Opdracht voor twee jaar om de afdeling Stadswinkel binnen de Gemeente Helmond op te zetten in de volle breedte: producten en productlijnen, organisatie, personeel, pand, infrastructuur enz
Visie: klant is centraal vertrekpunt voor alle handelen. Verantwoording werd afgelegd aan de Gemeentesecretaris. Na opening in mei 2001 bestaat de (semi) integrale managementfunctie uit direct leiding geven aan 4 teamleiders, indirect 55 werknemers, uitzetten strategische visie op publieksdienstverlening voor zowel afdeling als de totale gemeentelijke organisatie. Kwaliteitsmanagement dienstverlening volgens INK is gestart. Ontwikkeling van digitale dienstverlening vindt plaats door gesubsidieerd landelijk project Kenniswijk BV.

Algemeen Directeur Bourgognekliniek te Maastricht (1998-2000)
branche: gezondheidszorg, centrum voor geboorteregeling.
Integrale strategische functie. Leidinggeven aan 20 medewerkers: artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkenden. Resultaten werden verantwoord aan het RvT.
Een reorganisatie bleek nodig bij een ernstig financieel tekort. Deze met ontslagen gepaard gaande verandering is ingezet en heeft geresulteerd in een positief financieel resultaat.

Regiomanager Kinderopvang Beheergroep Nederland (1994 tot 1998) nu Korein,
branche: zakelijke dienstverlening.
In de integrale managementfunctie van regiomanager voor de stad Eindhoven resultaatverantwoordelijk voor kwaliteit en capaci​teit van het ‘product’ kinderopvang op basis van bedrijfswerkplan​nen; directe aansturing van 20 vestigingsmanagers, indirect 450 werknemers.

In 1993 en 1994 interim-management in de functie van Regiomanager Thuiszorg.

Terug in Nederland als indicatiesteller en wijkverpleegkundige werkzaam in het project ‘integrale indicatiestelling in de thuiszorg’, onderzoeksfase voor intro PGB (’89-’92) i.s.m. Universiteit Nijmegen en VGZ.
In 1980 aangevangen als wijkver​​pleegkundige in de eerstelijn, in ’82 doorgegroeid naar hoofdwijkverpleegkundige.

Pakistan 1985 – 1988: coördinatie en reorganisatie van een Afghaans vluchtelingen ziekenhuis via International Rescue Com​mittee (IRC).
1979: West Afrika, Benin, werkzaam geweest als verpleegkundige in een plattelandshospitaal,.

Coaching en training:

Coaching:

van leiders, medewerkers, teams bij organisaties als: publieke omroepen, gemeenten, thuiszorg, bedrijfsleven, leasemaatschappij, verzekeringsmaatschappij, ICT, ingenieursbureau, startende ondernemers, particulieren enz.

Trainingen:

voor organisaties als Bibliotheken, Welzijnsorganisaties, gemeente Rotterdam en Helmond, Gezondheidscentra, masterstudenten TU Delft, psychologenpraktijk, UWV, Onderwijsspecialisten en vele andere zijn trainingen verzorgd op terrein van timemanagement, persoonlijke effectiviteit, management development, Projectmatig Creëren enz.

Gedurende zes jaar gastdocent aan post-HBO ‘Intake en Indicatiestelling voor de sector Zorg, Wonen en Welzijn’, opleiding voor indicatiesteller

Print Friendly, PDF & Email